Responsive image

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางResponsive image

ผศ.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
ประธานกรรมการ

Responsive image

ผศ.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
กรรมการ

Responsive image

ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
กรรมการ

Responsive image

ผศ.กิตติยา ปลอดแก้ว
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์พงศ์วัชร ฟองกันทา
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์มนตา รัตนจันทร์
กรรมการ

Responsive image

ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์วิศาธร ทนุกิจ
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์สุวรรณี เครือพึ่ง
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์ธิดารัตน์ ผมงาม
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์สุธาสินี ยันตรวัฒนา
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์ปณิสรา จันทร์ปาละ
กรรมการ

Responsive image

อาจารย์อภิรดี จีนคร้าม
กรรมการและเลขานุการ

Responsive image

นางวิมลรัตน์ หน่องาม
ผู้ช่วยและเลขานุการ

Copyright © 2018 - 2020 SMOEDU LPRU | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ออกแบบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | Web Developer SMOEDU 62

ผู้ใช้งานในขณะนี้

ทดสอบระบบเว็บไซต์โดย

whynopadlock ipv6 ready