Responsive image

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางResponsive image

นายไพศาล จันดิ
นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

Responsive image

นายชัยยุทธ ตระกูลรุ่งอำไพ
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

Responsive image

นายปิยวัฒน์ นันทะสี
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ฝ่ายบริหารและแผน

Responsive image

นายอรรถชัย ระอ้วน
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

Responsive image

นางสาวพิมพิกา สิงห์ก่ำ
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและงบประมาณ

Responsive image

นายชิติสวรรค์ ปานต๊ะระษี
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ฝ่ายพัฒนาและบริหารทั่วไป

Responsive image

นางสาวชฎารัตน์ พุทธา
รองนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ฝ่ายสื่อสารและวัฒนธรรม

Responsive image

นางสาวนฤพร เป็กเตปิน
เลขานุการ

Responsive image

นางสาวรุ่งทิวา เหมยลิน
เหรัญญิก


Responsive image

นายธีรพันธ์ ฉัตรธนาชัย
หัวหน้าฝ่าย กิจกรรม

Responsive image

นายกิตติพันธุ์ มาตรมนตรี
หัวหน้าฝ่าย สวัสดิการ

Responsive image

นายกฤษณะ ต๊ะน้อย
หัวหน้าฝ่าย ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Responsive image

นายวัชรวิชญ์ รอดดี
หัวหน้าฝ่าย ช่างภาพและเทคนิค

Responsive image

นายชลธิศ ไพฑูรย์
หัวหน้าฝ่าย งานอาคารสถานที่

Responsive image

นายภัทรกร ใจคำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม

Responsive image

นายจีรวัฒน์ สุทะ
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์Copyright © 2018 - 2020 SMOEDU LPRU | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ออกแบบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | Web Developer SMOEDU 62

ผู้ใช้งานในขณะนี้

ทดสอบระบบเว็บไซต์โดย

whynopadlock ipv6 ready